תקנון שימוש בשירותינו ובאתרינו

1. אייל מדיה או הסימן המסחרי שלו "LWEB" הינו עוסק מורשה לעניין מע"מ מספר 032578767 (להלן "העסק", "החברה", "האתר") ומספק פתרונות ושירותי אינטרנט באמצעות הרשתות החברתיות ו/או אתר האינטרנט בכתובת www.lweb.co.il.

2. התנאים המופיעים בתקנון זה הינם תנאים משלימים למדיניות הפרטיות שלנו שאותה תוכלו למצוא על ידי לחיצה כאן ושניהם ביחד ולחוד מהווים את הסכם ההתקשרות בינך (להלן "הלקוח", "המשתמש") לבין העסק.

3. השירותים המוצעים על ידי העסק מיועדים לתושבי ישראל מעל גיל 18 וברכישת שירותים מהאתר הלקוח מצהיר כי הינו עומד בתנאים אלו וכמו כן בעל כשרות משפטית מלאה לביצוע כל פועלה חוזית כזו ללא כל צורך באישורים או הסכמות מכל גורם אחר.

4. תקנון זה מיועד לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

5. השירותים המוצעים באתר הינם כפי שהם מוצגים ואין לעסק כל חובה להציע מעבר לאותם השירותים אלא במקרים בהם העסק רואה בכך צורך משמעותי. תנאי זה נוגע לשירות לקוחות ותמיכה טכנית שאינה באחריות העסק.

6. הגלישה והשימוש בשירותים שהחברה מציעה על ידי המשתמש הינם זכות ולא חובה והחברה שומרת לעצמה את האפשרות לבטל זכות זו בכל עת ללא הודעה מוקדמת מכל סיבה.

7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה רשאי העסק לבטל את ההתקשרות בין הצדדים לאלתר וללא צורך במתן הודעה בכל אחד מהקרים המפורטים להלן:

(1) הלקוח לא שילם לעסק תשלום שהוא חב בו בעד השירותים שהוא מקבל מהעסק ולאחר שקיבל הודעה על כך.
(2) הלקוח לא מסר פרטי זיהוי נכונים.
(3) הלקוח הפר תנאי מהותי בתקנון זה או במסמכי ההתקשרות האחרים; העסק סבור, לפי שיקול דעתו, כי נעשה שימוש לרעה בשירות הניתן ללקוח, באופן שעלול לגרום נזק לציבור ו/או לעסק ו/או ללקוחותיו; הלקוח הפסיק את פעילותו העסקית, או שנפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים או מימוש שעבוד או שהוטל עיקול על זכויותיו בחברה; קיימת מגבלה חוקית על המשך מתן השירות.

8. הלקוח מתחייב כי במהלך השימוש באתר ו\או שירותי החברה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל בכלל.

9. הלקוח מתחייב כי לא ישתמש בשירותים המוצעים על ידי החברה לצרכי הצגה, אחסון או שימוש בחומרים המציגים טרור, פדופיליה או כל סוג אחר של פורנו שאינו חוקי במדינת ישראל, סחר בסמים, נשק, התעללות בבעלי חיים או כל דבר האסור במכירה או הצגה על פי חוקי מדינת ישראל.

10. החומרים שהלקוח מעלה לתיקייה או לשרת או לכל שירות אחר אשר הוא ירכוש מהחברה נמצאים תחת אחריותו הבלעדית בלבד. לחברה אין ולא תהיה כל גישה לתיקייה ו\או השרת של הלקוח ועל כן היא מסירה את אחריותה מן החומרים אשר עלולים להימצא במקומות אלו.

11. הקבצים, הנתונים והגיבויים הנמצאים בתיקייתו או בשרתיו של הלקוח נמצאים תחת אחריותו הבלעדיים וללקוח לא תהיה כל טענה נגד החברה בעניין חומרים שיאבדו עקב כל סיבה אפשרית ובפרט עקב שימוש לקוי בשירותי החברה.

12. למרות האמור בסעיפים 10 ו-11, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, להשהות זמנית או לחסום את השירותים שהיא מעניקה במקרים של שימוש לרעה במשאבים לצרכים שאסורים כגון הפצת תוכנה או משחק באופן בלתי חוקי שמפר זכויות או במקרים שמפורטים בסעיף 9.

13. בחלק מהשירותים שמציעה החברה מופיע בבירור כי הלקוח מוגבל בתעבורת הנתונים אשר הוא יכול לנצל בכל תקופה. במידה והלקוח מנצל את מלוא המשאבים ו/או תעבורת הנתונים אשר הוקצתה לו חשבונו עלול להיחסם באופן אוטומטי ו/או ידני. ללקוח לא תהיה טענה כלפי החברה במידה והפר תנאי זה.

14. מדיניות ביטולים

(1) לא ניתן לבטל רכישה של דומיין לכל תקופה שהוא נרכש וזאת מבחינה טכנולוגית. לחברה לא תהיה כל אחריות על טעות הקלדה או שגיאת כתיב ברישום דומיין ולא יינתן כל החזר כספי בעבור רכישת דומיין, העברתו או ביטולו.
(2) ניתן לקבל החזר כספי בעבור שירותי אירוח שנרכשו לתקופה העולה על חודש אחד בקיזוז הימים שנותרו עד לסיום החודש הקלנדרי הנוכחי של בקשת ההחזר. לא יינתן החזר כספי על רכישת אירוח אתר לתקופה של חודש או פחות.
(3) במקרה של ביטול והחזר כספי, רשאית החברה לגבות 100 ש"ח או 5% (הגבוה מביניהם) מערך העסקה כדמי ביטול וזאת לצורך כיסוי הוצאותיה בעבור פעולות שבוצעו, עמלות אשראי ודמי טיפול.

15. מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית במקרים של תלונה או סכסוך בין העסק לבין הלקוח וכל הנובע ממנו נתונה לבתי המשפט הבאים: בית המשפט לתביעות קטנות אשקלון, בית משפט השלום אשקלון, בית המשפט המחוזי באר שבע.

16. העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תקנון השימוש מעת לעת ללא הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך. שינויים אלו יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר והמשך השימוש באתר ו/או בשירותי העסק מהווים הסכמה לתנאים אלו.